Читателите могат: да ползват библиотечни документи в читалните на ЦБ; да заемат библиотечни документи за вкъщи (само работещите в БАН на постоянен трудов договор); да получават библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина за временно ползване чрез междубиблиотечно заемане (само работещите в БАН); да получават справки и информация по дадена тема, библиографски данни за заглавия, сведения за определени събития и лица; указания за използване на справочния апарат на библиотеката и др.; да използват технически средства за четене на микроносители и за размножаване на документи.