Единен библиотечен фонд на Централната библиотека:

2 010 139 библиотечни документа, от тях:

 • книги – 1 040 145 т.,
 • периодични издания – 938 787 т.,
 • специални видове издания – 31 207.

Международен обмен с над 1 447 институции и библиотеки в 73 страни, ежегодно постъпват над 2240 загл. пер. изд. и над 1 872 загл. книги, изпращат се всички академични издания – над 800 монографии и над 14 500 ед. периодични издания.

Специализирани сбирки в ЦБ:

 • старопечатни издания – 1 095 т.;
 • микрофилми на славянски и гръцки ръкописи – 350 бр.;
 • Синайска сбирка –1 677 бр.;
 • славистична сбирка – 3289 т.;
 • отпечатъци – 1 837 бр.;
 • дисертации – 11 552 т.;
 • микрофиши и микрофилми на съвременни издания;
 • издания на Световната банка;
 • издания на ООН;
 • българска академика и справочни издания – над 15 000 т.;
 • книгознание, библиотекознание – над 7 000 т.

Лични библиотеки:

Петър Абрашев, дописен член на БАН; инж. Христо Александров; Марко Балабанов, дописен и редовен член на БАН; акад. Ангел Балевски; Никола Ванков, педагог; акад. Владимир Георгиев; Иван Евстратиев Гешов, дописен и редовен член на БАН; проф. Николай Дилевски; проф. Живка Драгнева; Цола Драгойчева, обществен деец; монахиня Валентина Друмева; Гаврил Занетов, историк и етнограф; проф. Васил Златарски, дописен и действителен член на БАН; Вичо Иванов, писател; Йордан Иванов, действителен член на БАН; проф. Асен Игнатов; Атанас Илиев, дописен и действителен член на БАН; акад. Николай Ирибаджаков; доц. Ярослав Йоцов; Спиридон Казанджиев, дописен и редовен член на БАН; Феликс Каниц, чуждестранен член на БКД; Иван Касабов, дописен и редовен член на БАН; Георги Кирков, дописен и редовен член на БАН; акад. Димитър Косев; акад. Константин Косев; проф. Никола Милев; Стоян Михайловски, дописен и действителен член на БАН; проф. Найден Мончев; Никола Начов, дописен и действителен член на БАН; Стефан Панаретов, дописен и редовен член на БКД; н.с. Татяна Полянска; Стоян Радев, писател; Георги Ризов; проф. Руси Русев; Никола Сакаров, икономист; акад. Благовест Сендов; Станимир Станимиров, историк; чл.-кор. Атанас Стойков; Васил Д. Стоянов, действителен член-основател на БКД; акад. Никола Съботинов; проф. Тома Ст. Томов; Андрей Тошев, дописен и действителен член на БКД; Стефан Тошкович, проф. Веселин Трайков; Иван Урумов, действителен член на БКД; инж. Кирил Чолаков; Марин Чолаков; Стою Шишков, етнограф и фолклорист; акад. Иван Юхновски; проф. Наум Якимов.

Традиционни каталози на хартиен носител

Централни азбучни каталози

 • книги на български език; книги на чужди езици на кирилица;
 • книги на чужди езици на латиница; списания и вестници на кирилица;
 • списания и вестници на латиница;
 • графични издания; картографски издания;
 • централни географски каталози: периодични сборници на кирилица;
 • периодични сборници на латиница.

Централни систематични каталози

 • книги, комплектувани до 1982 г. – по схема за класификация на книгите в научните и по-големите библиотеки в България;
 • книги, комплектувани през 1983-1992 г. – по ББК;
 • книги, комплектувани след 1993 г. – по УДК.

Азбучни каталози

 • лични библиотеки;
 • специализирани сбирки;
 • български дисертации.

Електронен каталог

Комплектувани библиотечни документи в академичната библиотечна мрежа от 01.01.2003 г.