Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ-БАН) е самостоятелно специализирано звено, което извършва следните дейности:

  • Изгражда фонд от българска и чуждестранна литература и бази данни по научния профил на БАН.
  • Осигурява съвместно със специалните библиотеки библиотечно-информационно обслужване включително и чрез достъп до чужди бази данни.
  • Развива интегрираната автоматизирана библиотечно-информационна система ALEPН500 и създава информационна инфраструктура. Централната библиотека има водеща роля за изграждане на Национална академична библиотечно-информационна система. Тя е предоставила своите записи за машинен прочит за включване в Своден каталог НАБИС – националния каталог на академичните библиотеки в България и активно участва в инициативата на ФНАБИС за ретроконверсия и в дигитализацията на възрожденска книжнина, редки и ценни издания.
  • Участва в национални и международни мрежи и системи, договори и проекти за информационно осигуряване на научните и научно-приложни изследвания; за предоставяне на информация на водещи библиотеки в света за новоиздадена българска литература; за дигитализация и опазване на културно-историческото наследство.
  • Развива и обогатява електронния каталог; представя единния библиотечен фонд в Интернет; изгражда оторизирана база данни за авторска отговорност, предметни рубрики и заглавия.
  • Извършва обмен на библиотечни документи с библиотеки, архиви, музеи, научни дружества и други институции в страната и чужбина за изграждане на библиотечния фонд и за разпространяване на академичните издания в чужбина.
  • Предоставя за ползване и извършва обмен на библиографски записи с водещи библиотеки в света.
  • Предоставя информация за науката в България за национални и международни справочници, издания, институции, информационни и компютърни мрежи.
  • Осъществява научноизследователска, научно-приложна, издателска и внедрителска дейност в областта на библиотечно-информационните науки и технологии и на българистиката. ЦБ е консултативен център по въпросите, свързани с формат MARC 21, дава експертна оценка в областта на библиотекознанието и библиографията, като се съобразява с последните световни тенденции и публикации в областта и ги популяризира у нас.
  • Организира школи и осигурява база за обучение на студенти и за квалификация на специалисти в областта на библиотечно-информационните науки.

Често задавани въпроси