Информационният бюлетин на Централната библиотека на Българската академия на науките е месечно електронно издание, което се издава на български език от месец март 2007 г. Целта на бюлетина е да информира за дейността и информационните възможности на Централната библиотека и на институтските библиотеки, да предоставя актуална информация за научни прояви и важни събития в академичната библиотечна мрежа, за общоакадемични прояви, изложби, юбилеи на Академията и нейни членове, на видни българисти.

Целта на списанието е да разпространява актуална библиография в областта на българистичните изследвания и да осъществява връзка между българските научни институции от една страна и чуждестранните българисти – от друга. Изданието се разпространява от Централна библиотека на БАН по книгообмен и по заявка в редица чуждестранни университети, научни институции и библиотеки

„Проблеми на специалните библиотеки” е тематичен периодичен сборник, издание на Централната библиотека при БАН. Той е продължение на поредицата „Известия на ЦБ при БАН” (1959–1973), от която излизат общо 7 тома. Тези издания са пряко изражение на функциите и отговорностите на ЦБ на БАН като национален координатор в областта на специалните библиотеки и специалната библиография в България.

Издания на Българската академия на науките:

Справка за реферирани в SCOPUS списания на БАН, можете да направите тук

Информацията в Списъка се актуализира редовно, но поради изключително динамичната информационна среда не претендира за изчерпателност и абсолютна пълнота. С благодарност приемаме предложения за допълването му на e-mail efremova.m@cl.bas.bg