Представяме ви някои от новите постъпления в нашия фонд – книги на академично издателство „Проф. Марин Дринов“:

Българската етнология в началото на XXI век : Сборник с материали от конференцията в памет на проф. Стоян Генчев по случай 80-годишнината от рождението му 24–25 март 2016 г., София, ИЕФЕМ-БАН

Съставител: Валентина Василева.

Сборникът е посветен на 80-годишнината от рождението на видния етнограф проф. д.и.н. Стоян Генчев и съдържа текстове на участниците в научната конференция „Етнологията на XXI век – теория и практика“, проведена на 24–25 март 2016 г. в ИЕФЕМ-БАН в негова памет. Целта на научния форум беше да обобщи и концептуализира научното наследство на проф. Генчев в теорията и емпирията на българската етнография, да се потърсят съвременни прочити и осмисляне на неговите идеи в редица области на етнологията в съвременността. По повод годишнината се припомнят и други аспекти от многостранната дейност на проф. д.и.н. Генчев като учен, преподавател и общественик.