Ценоразпис за

платените услуги и дейности, извършвани в Централната библиотека на БАН 2013 г.

1. ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА
1.1 ЗА ЕДНА ГОДИНА 8 лв.
1.1.1 За дипломанти и докторанти (срещу представяне на студентска книжка) 5 лв.
1.1.2 За пенсионери 5 лв.
1.2 ВРЕМЕННА
1.2.1 За един ден 1 лв.
1.2.2 За един месец 3 лв.
2. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ
2.1 МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ В СТРАНАТА (МЗ)
2.1.1 Доставяне на документи или копия По цени на съответната библиотека и пощенските разходи.
2.1.2 Изпращане на документи или копия По цени на Централната библиотека и пощенските разходи.
2.2 МЕЖДУНАРОДНО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ (ММЗ)
2.2.1 Доставяне на документи или копия от чужбина По цени на съответната библиотека и пощенските разходи.
2.2.2 Изпращане на копие от библиотечен документ за чужбина По цени на съответните купони и пощенските разходи.
3. РЕПРОДУЦИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
3.1 КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
3.1.1 Книги и периодични издания (формат А4)
·         До 1949г. (с разрешение на директора на ЦБ на БАН) 0.15 лв. за страница
·         След 1949г. 0.10 лв. за страница
3.1.2. Нестандартни по формат документи (вестници и др.п. формат А3 )
·         с разрешение на директора на ЦБ на БАН 0.20 лв. за страница
3.2. ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
3.2.1. Сканиране на книги и периодични издания (без носител) 1,50 лв. за изображение
3.2.2. Копие от дигитализиран документ (без носител) 1,50 лв. за изображение
3.2.3. Сканиране и предоставяне на копие от микрофилмиран документ (без носител) 1,50 лв. за изображение
3.2.4. DVD носител 1.00
3.2.5. Заснемане с камера или дигитален фотоапарат 0,50-1,00 лв. за изображение
4. ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
4.1 ТРАДИЦИОННИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
4.1.1 Писмени библиографски справки
Основна цена
·         За преглеждане на 1 година от указател на български език 5 лв.
·         За преглеждане на 1 година от указател на чужд език 10 лв.
·         За преглеждане на каталог и непериодичен библиографски указател Според условията
·         По автентичен изворов материал – за 1 брой Според условията
Доплащане към основната цена
·         За всяко намерено заглавие на български език от вторичен източник Според условията
·         За всяко намерено заглавие на чужд език от вторичен източник Според условията
·         За всяко намерено заглавие “de visu” Според условията
·         За всяко намерено заглавие на редки езици Според условията
4.1.2 Писмени фактографски справки
Основна цена
·         За преглеждане на един каталог “de visu” Според условията
Доплащане към основната цена
·         За всеки уточнен факт Според условията
4.1.3 Библиографски консултации 5 лв.
5. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ
5.1. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗЛОЖБИ, РАДИОПРЕДАВАНИЯ, СЦЕНАРИИ, ФИЛМИ, КОНЦЕРТИ, ОПЕРИ, ОПЕРЕТИ, БАЛЕТНИ И ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ и др. 20-200 лв.
5.2. НАБОР НА ТЕКСТ
5.2.1 От ръкопис 1 лв за страница
5.2.1 От напечатен текст 0.50 лв за страница
5.3. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЗАДАДЕНИ КРИТЕРИИ 1 лв за страница
5.4. СКАНИРАНЕ И ОФОМЛЕНИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА ПЕЧАТ 2 лв за страница
5.6. РЕДАКТИРАНЕ
5. 6.1 На български език 3 лв за страница
5. 6.2. На английски език 8 лв. за страница
5. 6.3.Библиографска редакция 12 лв. за страница
5.7. ПОДГОТОВКА НА РЕЗЮМЕ
5. 7.1 На български език
·         За статия 5 лв.
·         За книга 50 лв.
5. 7.2 На английски език
·         За статия 15 лв
·         За книга 150 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените на платените услуги и дейности се актуализират периодично