Читателите могат да заемат едновременно до пет тома книги. Художествената и учебната литература се ползват до един месец, научната литература – до три месеца. Срокът за ползване може да се удължи еднократно при представяне и пререгистриране на книгата в сектор “Библиотечно обслужване”. За домашно ползване се заемат само книги, издадени след 1949 г. Книги, издадени преди 1949 г., и всички периодични издания, независимо от годината на публикуване, се ползват само в читалнята. В случай на нарушения читателят се предупреждава и лишава от правото да ползва библиотечни документи за срок от 6 месеца и се глобява за всяка просрочена седмица Вж “Ценоразпис за платените услуги и дейности”.