Читателите не могат да заемат за вкъщи следните библиотечни документи: старопечатни издания; редки и ценни книги; периодични издания; книги, публикувани преди 1949 г.; справочни издания; дисертации; микрофиши, микрофилми и електронни носители.