Централна библиотека на БАН откри изложба на книги от Людмил Стоянов (Георги Стоянов Златарев) (1888–1973), български писател, литературовед, публицист и преводач, редовен член на БАН (1946).