Българистика / Bulgarica

Периодичното издание “Българистика / Bulgarica” се публикува два пъти в годината от Съвета за чуждестранна българистика и със съдействието на Централна библиотека на БАН.

Целта на списанието е да разпространява актуална библиография областта на българистичните изследвания и да осъществява връзка между българските научни институции от една страна и чуждестранните българисти – от друга. Изданието се разпространява от Централна библиотека на БАН по книгообмен и по заявка в редица чуждестранни университети, научни институции и библиотеки.

Задължителните рубрики са: “Българска литература” – съдържа сведения за книги от български автори (рефериран списък с пълни библиографски данни), както и за съдържанието на основните български научни списания в областта българския език, литературознанието, история, фолклор, етнография, археология и изкуствознание. Рубриката “Хоризонти” включва обзори за съвременното състояние на българистиката в Европа, Америка и Далечния изток. В рубриката “Профили” се отбелязват годишнини на изтъкнати учени, допринесли за развитието на българистичните проучвания. В изданието се помества списък на защитените дисертации и на по-значимите научни конференции. В рубриката “Отзиви” се поместват рецензии за монографии и сборници. В “Научен живот” се дават сведения за национални и международни научни форуми, състояли се в България. В “Съобщения” се включва информация на наградите на БАН, присъждани на учени-българисти. Езикът на периодичното издание е български, със съдържание и анотация на английски.

The periodical “Българистика / Bulgarica” is published twice a year by the Council of Bulgarian Studies Abroad with a cooperation of the Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences. Mandatory sections are: „Bulgarian literature“ – contains records of books by Bulgarian authors (referenced list with complete bibliographic data), and the content of the main Bulgarian scientific journals in linguistics, literature, history, folklore, ethnography, archeology and art studies. Section “Outlooks” includes overviews of the current state of Bulgarian studies in Europe, America and Asia. Under the heading „Profiles“ are noted the anniversaries of eminent scholars contributed to the development of Bulgarian Studies. The publication contains a complete list of defended Ph.D. theses and data about scientific conferences. Under the heading “Reviews” are published reviews of monographs and collections. The section “Scientific Activity” provides information about national and international scientific forums. The “Messages” еncompasses information about the scholars awarded by BAS. The language of the periodical is Bulgarian, with contents and annotation in English.

ISSN: 1311-8544

Печатно.
Излиза на български, със съдържание и анотация на английски, 2 броя годишно.

Адрес на редакцията:

Българска академия на науките
Съвет за чуждестранна българистика
Ул. „15 ноември“ 1, София 1040