На 4 юли 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, който се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“. Официално работата по него стартира с подписването на договора на 28 февруари 2018 г. Проектът трябва да бъде реализиран в рамките на 70 месеца (до края на 2023 г.), като реалното изпълнение стартира на 1 март 2018 г.

Водещата организация е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), като заедно с него участват още 11 научни, образователни и културни институции: Технически университет – София (ТУ), Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА), Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН(НИГГГ), Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ), Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк), Институт за литература при БАН (ИЛ), Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ), Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и Регионален исторически музей – София (РИМ). Освен основните участници в проекта са включени и асоциирани партньори, сред които е и Централна библиотека на Българска академия на науките.

Сред целите на проекта е изграждането на съвременна научноизследователска инфраструктура за нови технологии в креативните и рекреативните индустрии (Център за върховни постижения „Наследство БГ“). С неговата успешна реализация партньорските организации се надяват да успеят на разкрият и популяризират огромното културно и природно богатство на България, да осигурят иновации на базата на различни образци от него, да подготвят млади учени чрез включване в реален научен и развоен процес, да разработят методики и стандарти за оценка на обекти от културното наследство, да подобрят потенциала за приложни научни изследвания и иновации и др. Всички тези дейности ще допринесат за важни и изключително необходими задачи в интензивно развиващата се съвременност, като например доближването на страната ни до водещите научни центрове на европейско и световно ниво и за засилването на връзката „наука-бизнес“.

Освен участниците в проекта на събитието присъстваха още представители от сродни институции и организации, на бизнеса и журналисти. След видео демонстрацията на проекта и участниците, изгтовена от екип от студентската телевизия „Алма Матер“, ръководителят чл.-кор. проф. дин Иван Илчев представи инициативата, както и задачите и дейностите, които ще бъдат осъществени в нейните рамки. Изложението му беше допълнено от кратки представяния от страна на всяка една от участващите организации. В края екипът на проекта беше поздравен и от министъра на културата г-н Боил Банов.

Повече за проекта: http://www.nasledstvo.bg/
За връзка с екипа на проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg