На 18 февруари (вторник) в читалня „Акад. Стефан Панаретов” на Централна библиотека се проведе ежегодната среща на библиотеките на постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2020 г. В нея взеха участие 37 специалисти от 35 библиотеки. Както обикновено срещата беше открита от директора д-р Силвия Найденова, която представи отчета за дейностите, извършени през 2019 г., както и повече информация за задачите, планирани за настоящата година. Беше продължена и интересната традиция колеги от различни институтски библиотеки да представят своите организации. Този път Ваня Григорова от библиотеката на Института по математика и информатика запозна присъстващите с подробна информация за историята, дейностите и постиженията на институцията. В края на срещата Милкана Лишкова, Татяна Стоянова и Габриела Георгиева разказаха за впечатленията и опита от чуждестранната практика в областта, натрупани при посещенията за обмен на специалисти и участието в различни международни научни форуми: Международна седмица за обучение на библиотечни специалисти „Повече от библиотека“ по програма Erasmus+ в Тимишоара, Румъния; 85-и конгрес на ИФЛА „Библиотеките : диалог за промяна” в Атина,Гърция; участие в кръгла маса „Библиотеката и поколенията : предизвикателства, проекции, очаквания“ и разглеждане и работни срещи в библиотеките на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, Харковския национален медицински университет, Националния технически университет, Националния юридически университет „Ярослав Мъдри“ и Харковската държавна научна библиотека „В. Г. Короленко“, Украйна. Срещата приключи с кратка дискусия и обсъждане на презентираните данни и възникналите въпроси.